Ga naar de inhoud

Herroepingsrecht

 • U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
 • Het wettelijke herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op online gesloten overeenkomsten. Herroeping is slechts mogelijk binnen 14 dagen na sluiting van het contract.
 • De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.
 • Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (PicturePeople GmbH 
 • , Burgstraße 15-19 , 44867 Bochum, telefoonnummer: 0234 5200520, e-mail: info@picturepeople.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.
 • Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

 • Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor de terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten worden aangerekend. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.
 • U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
 • U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
 • U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.
 • Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.

Modelformulier voor annulering

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

Naar:
PicturePeople GmbH,
Burgstraße 15-19,
44867 Bochum,
E-mail: info@picturepeople.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Handtekening van de consument(en)
(alleen in geval van communicatie op papier)

Datum

__________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.